Anuncio

CON DATA 9 DE MARZO DE 2022, ADXUDICOUSE AO CONTRATISTA ELECTRICIDAD IN.M.A.C CONDADO, SL O CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO PARA “ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO NO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO” CUN IMPORTE DE 14.435,30 EUROS FINANCIADO CON CARGO AO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2021 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.