BalneariosO Programa inclúe estadías de 10 días con aloxamento e manutención, tratamento termal e animación sociocultural no balneario elexido.

Para beneficiarse deste programa haberá que reunir os seguintes requisitos:

  1. Ser maior de 60 anos, ou de 55 e, neste caso,  reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
  2. Estar empadroada e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia.
  3. Valerse por si mesma para as actividades da vida diaria e estar en condicións de participar no programa.
  4. Non padecer alteracións do comportamento que poidan afectar a normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
  5. Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais.
  6. Acadar, de conformidade co baremo, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

As persoas interesadas en tramitar a súa solicitude poden persoarse no Departamento de Servizos Sociais do concello ata o 18 de outubro de 2023.