ActasA continuación pode consultar a Acta do Primeiro Exercicio do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a praza de "Auxiliar Administrativo".

 

 

iconoPDFListado de aspirantes que superaron a 1ª proba.