RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200205/AnuncioG0534-270120-0001_gl.pdf