RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. PRAZO DE SOLICITUDES: un mes dende a publicaicón no DOG (30/01/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170130/AnuncioO90-301216-0002_gl.html