RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día se­guinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.(DOG01/03/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170301/AnuncioO92-160217-0001_gl.html