ORDE do 12 de maio de 2017 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(DOG 24/05/2017)

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170524/AnuncioG0425-120517-0004_gl.html