ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

 

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 10 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0164-291217-0002_gl.html