Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación

Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018

 

PRAZO: Un mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG(DOG 16/01/2018)

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180116/AnuncioG0426-201217-0003_gl.html