CONVOCATORIA DE SEIS BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS LICENCIADAS OU GRADUADAS EN HISTORIA OU EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN, CON DESTINO AO SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, PARA O ANO 2018

http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/03/15/2018007882